Lucrari finalizate recent


BENEFICIAR DENUMIRE LUCRARE
Municipiul Galati Modernizare Oraselul copiilor
Municipiul Galati Amenajare locuri de joaca - 10 amplasamente
Municipiul Galati Amenajare locuri de joaca - 11 amplasamente
SC TRITON SRL Construire hala prestari servicii Drumul de Centura nr. 69
PRIMARIA BARCEA Sediul primarie comuna Barcea
COMUNA SCHELA Modernizare camin cultural comuna Schela, judetul Galati

Lucrari Curente


BENEFICIAR DENUMIRE LUCRARE
UAT ODOBESTI Construire ansamblu de locuinte sociale D+P+2E+M (60UL) cartier Mihai Sturza, strada Dimitrie Constantinescu oras Odobesti, jud Vrancea

Lucrari curenteLucrari finalizate recent


BENEFICIAR DENUMIRE LUCRARE
MUNICIPIUL GALATI Reabilitare retele de apa potabila si canalizare str. Traian tronson intre parc Rizer-str. Tecuci - proiectare + executie.
COMUNA SCHELA Infiintare retea canalizare si statie epurare in Comuna Schela.
COMUNA COSTACHE NEGRI Extindere alimentare cu apa comuna Costache Negri.
COMUNA SCHELA Extindere canalizare.

Lucrari Curente


BENEFICIAR DENUMIRE LUCRARE
MUNICIPIUL GALATI Reabilitare strada Tecuci
MUNICIPIUL GALATI Reabilitare strada Anghel Saligny
COMUNA JORASTI Alimentare cu apa sat Jorasti, judetul Galati
MUNICIPIUL GALATI Amenajare parc Micro 18
MUNICIPIUL GALATI Amenajare artera de legatura intre bd. Dunarea si bd. Marii Uniri

Lucrari finalizate recent


BENEFICIAR DENUMIRE LUCRARE
OMV PETROM Drum de acces catre comuna Independenta.
CNADNR SA Ridicare platforma la cota pe DN 26 KM 53+100 - 53+850.
Compania Nationala de Investitii Lucrari de aducere la starea initiala DJ251.
Compania Nationala de Investitii Lucrari de aducere la starea initiala DJ251C.
Compania Nationala de Investitii Lucrari de aducere la starea initiala DJ253.
MUNICIPIUL GALATI Modernizare strada Ana Ipatescu.
UAT SLOBOZIA BRADULUI Modernizare drum comunal DC184, km1+950-3+060.
COMUNA BOGHESTI VRANCEA Lucrari de constructie pentru modernizare drum comunal.
PRIMARIA FIRTANESTI Modernizarea strazilor comunale.

Lucrari Curente > Sumar


BENEFICIAR DENUMIRE LUCRARE
CONSILIUL JUDETULUI GALATI Reabilitare drumuri judetene.
PRIMARIA FRUMUSITA Asfaltare drumuri.

Societatea LEMACONS SRL, înfiinţată în anul 2009 din capital integral privat românesc, este specializată în execuţia lucrărilor de construcţii rezidenţiale şi nerezidenţiale si instalatiile aferente, lucrari hidrotehnice, lucrari de constructie a drumurilor, autostrăzilor şi podurilor, lucrări de canalizare şi alimentare cu apă. Performanţa societăţii noastre are la bază funcţionarea pe baza sistemului de management al calităţii implementat şi certificat de către Organismul de Certificare Certind, în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005.

În prezent dispunem de un parc propriu de utilaje şi echipamente de înaltă performanţă cu care executăm la termen orice lucrare de construcţii, iar dezvoltarea continua a companiei vizeaza asimilarea de tehnologie noua si echipamente pentru realizarea lucrarilor de constructii, in conditii de executie comparabile cu cele existente in U.E.

Principalii clienţi pentru lucrările pe care le executăm în prezent sunt:
Consiliul judeţului Galaţi
Compania Naţională de Investiţii
Municipiul Galaţi
Comune din judeţele Galaţi şi Vrancea
precum şi clienţi privaţi.

CONTACT:

Societate:
0336 401 574
0725 116 962
Secretariat: office@lemacons.ro

STR. CRIZANTEMELOR NR.6A
LEMACONS SRL / CUI: RO26287387 - J17/1302/2009

premium-wordpress-themes.org

Politica de confidentialitate

Termenii si conditiile de utilizare a datelor cu caracter personal

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SC LEMACONS SRL

Politica de confidentialitate promovata de SC LEMACONS SRL explica in ce mod utilizam noi orice tip de informatie personala.
Informatii despre operatorul de date cu caracter personal: Operatorul de date cu caracter personal este societatea SC LEMACONS SRL , avand sediul social in Galati, Strada Crizantemelor, nr. 6, Cod Unic de Inregistrare: RO26287387, Nr. de Ordine in Registrul Comertului: J17/1302/2009.

  Definitii:

 • Site - www.lemacons.ro aflat in proprietatea exclusiva a SC LEMACONS SRL;
 • Informatie personala - orice tip de informatie care va identifica pe dumneavoastra in nume personal, ca persoana vizata; aceste informatii se pot referi in special la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare sau la un identificator online;
 • Prelucrare - orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • Persoana imputernicita de operator - persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
 • Destinatar - persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;
 • Consimtamant al persoanei vizate - orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
 • RGPD - REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor); ANSPDCP - Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Drepturile utilizatorilor site-ului:

SC LEMACONS SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform RGPD), si anume:

 • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
 • Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului www.lemacons.ro este realizata cu respectarea prevederilor RGPD. Pentru orice informari sau solicitari in baza drepturilor persoanelor vizate conform RGPD, va puteti adresa Operatorului in scris, la adresa de email: office@lemacons.ro sau la adresa din Galati, Strada Crizantemelor, nr. 6.

Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii.
Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre SC LEMACONS SRL

SC LEMACONS SRL implementeaza masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD.
SC LEMACONS SRL poate colecta, involuntar, informatii referitoare la adresa IP si alte informatii legate de browserul pe care il utilizati.
SC LEMACONS SRL nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite (servicii de curierat) carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele Operatorului.

Modificari ale politicii de confidentialitate

Va vom informa cu privire la orice modificare a politicii noastre de confidentialitate prin afisarea acesteia pe site. Cu toate acestea, noi ii incurajam pe utilizatori sa fie responsabili in ceea ce priveste confidentialitatea datelor personale si sa verifice din cand in cand regulile stipulate de aceasta politica.

Informatii privind Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra conform RGPD au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri. Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

 • Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal: 010336, Bucuresti, Romania
 • Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
 • Fax: +40.318.059.602
 • Email: anspdcp@dataprotection.ro
 • Pagina de internet: www.dataprotection.ro